จดหมายข่าว ฉบับที่027 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัดลำปาง (สาขาวิชาฟิสิกส์)