จดหมายข่าว ฉบับที่ 049 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ (เทศกาลขอพรจากดวงดาวของชาวญี่ปุ่น)