จดหมายข่าว ฉบับที่ 054 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566