จดหมายข่าว ฉบับที่ 055 ลูกสนคนเก่ง ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62