จดหมายข่าว ฉบับที่ 061 กิจกรรม Activities learning ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในกิจกรรมตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำวังของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท.