จดหมายข่าว ฉบับที่ 069 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมแนะแนว พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการตนเองโดยใช้รูปแบบแผนที่ชีวิต