จดหมายข่าว ฉบับที่ 075 โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ1 ปี รุ่น 63 จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนผ่านการสอบข้อเขียน