จดหมายข่าว ฉบับที่ 080 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566