จดหมายข่าว ฉบับที่ 101 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัล การประกวด วิดีโอ ในหัวข้อ “เยาวชนในระบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”