จดหมายข่าว ฉบับที่ 107 โรงเรียลำปางกัลยาณี นำเสนอผลงาน (Oral Presentation) นิทรรศการวิจัยสถานศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ