จดหมายข่าว ฉบับที่ 119 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมหารือการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม