จดหมายข่าว ฉบับที่ 140 กิจกรรมศึกษาดูงาน และพิธีลงนาม MOU TO BE NUMBER ONE ระหว่างโรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง