จดหมายข่าว ฉบับที่ 143 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ ACtive Learning สำหรับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตฐาน สสวท.เขตภาคเหนือ