จดหมายข่าว ฉบับที่ 149 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อการค้นการากของทุนทางวัฒนธรรม”