จดหมายข่าว ฉบับที่ 151 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมประชุมสถาบันขงจื่อฯ เขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน