จดหมายข่าว ฉบับที่ 161 พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นสท.ชั้นปีที่ 1-3 และไหว้ครู ศฝ.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง