จดหมายข่าว ฉบับที่ 161 กลุ่มงานบริหารนวัตกรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับเกียรติบัตรการส่งเสริมการนำนักเรียนทดสอบ สนามสอบความถนัดทางการแพทย์สู้ระดับชาติ