จดหมายข่าว แบับที่ 164 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมปลูกต้มไม้ เนื่องในวันบำรุงรักษาต้นไม้ ประจำปีของชาติ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565