จดหมายข่าว ฉบับที่ 172 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565