จดหมายข่าว ฉบับที่ 174 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง