จดหมายข่าว ฉบับที่177 งานบริหารนวัตกรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดอบรมวิจัยฯ ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการนักเรียน