จดหมายข่าว ฉบับที่ 178 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน นักเรียนแผนงานเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาจีน) โรงเรียนลำปางกัลยาณี