จดหมายข่าว ฉบับที่ 181 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชััน ม.3 และม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565