จดหมายข่าว ฉบับที่ 182 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565