จดหมายข่าว ฉบับที่ 189 ค่ายบูรณาการ “วิวัฒน์ทรรศนา เมืองรถม้าเขลางค์นคร” โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศ฿กษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565