จดหมายข่าว ฉบับที่ 191 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนลำปางกัลยาณี กีลโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)