จดหมายข่าว ฉบับที่ 194 การอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม NBCT YONG SMART และพิธีมอบรางวัลศูนย์ครอบครัสพอเพียงดีเด่น