จดหมายข่าว ฉบับที่ 198 สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ (Aliance Francaise de Chiang Mai) พบปะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี