จดหมายข่าว ฉบับที่ 207 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ดำเนินการอบรมขยายผล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สาขาฟิสิกส์