จดหมายข่าว ฉบับที่ 209 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ดำเนินการอบรมขยายผล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สาขาชีววิทยา