จดหมายข่าว ฉบับที่ 210 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ดำเนินการอบรมขยายผล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สาขาคณิตศาสตร์