จดหมายข่าว ฉบับ 214 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะภาษาอังกฤษครูและผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี ตามกรอบ CEFR ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)