จดหมายข่าว ฉบับที่ 215ห้องเรียนดนตรีไทยและสาระนาฎศิลป์โรงเรียนลำปางกัลยาณี แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี – นาฎศิลป สู่สาธารณะชน จังหวัดลำปาง