จดหมายข่าว ฉบับที่ 218 นักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ ศูนย์อุปถัมภ์นักเรียนฯ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เรียนรู้การดำนาและโคกหนองนาโมเดล