จดหมายข่าว ฉบับที่ 219 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกับเครื่อข่ายลำปางหนา และ สสส. จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนคิดสร้างสรรค์แบ่งปันความสุข