จดหมายข่าว ฉบับที่ 220 โรงเรียนลำปางกัลยาณีและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมโครงการวิจัยในชั้นเรียน