จดหมายข่าว ฉบับที่ 227 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานฯจังหวัดลำปาง