จดหมายข่าว ฉบับที่ 227 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฎศิลป์ โครงการบริการวิชาการสู่สังคมกิจกรรม