จดหมายข่าว ฉบับที่ 228 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน การศึกาาสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี