จดหมายข่าว ฉบับที่ 234 ลูกสนคนเก่งโรงเรียนลำปางกัลยาณีรับประกาศเกียรติคุณ เยาวชน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง