จดหมายข่าว ฉบับที่ 236 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีลงนาม MOU ทางด้านวิชาการและการวิจัยฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและภาคีเครือข่าย พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ