จดหมายข่าว ฉบับที่ 244 ลูกสนคนเก่ง ผ่านการทดสอบการแข่งขันความถนัดทางการแพทย์ระดับชาติ และผ่านการอบรมค่ายตัวแทนประเทศไทยฯ ไปต่อระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น