จดหมายข่าว ฉบับที่ 250 ลูกสนคนเก่ง คว้ารางวัลการประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต