จดหมายข่าว ฉบับที่ 255 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 5 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่