จดหมายข่าว ฉบับที่ 278 การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี