จดหมายข่าว ฉบับที่ 286 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรม Night At Museum Lampang 2022 “ยอหัตถ์ไหว้สา ร่ำเปิงเขลางค์ สะหรีละกอนนครลำปาง”