จดหมายข่าว ฉบับที่ 29 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนลำปางกัลยาณี กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง