จดหมายข่าว ฉบับที่ 291 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ปีการศึกษา 2566