จดหมายข่าว ฉบับที่ 296 Experiential Learning โครงการการฟื้นฟูเทศกาลประเพณี ปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม