จดหมายข่าว ฉบับที่ 298 รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาบอดเยี่ยม” ภาคเหนือ